Kritéria pre prijatie

Kritéria pre prijatie

Kritéria pre prijatie

 

Kritériá k prijímaciemu konaniu do 1. ročníka

na školský rok 2015/16 do SŠI

 

Riaditeľstvo SŠI Snina v školskom roku 2015/16 ponúka tieto učebné odbory:

 

9996 0 00         prípravný ročník

2985 2 00         cukrárska výroba

3178 2 01         výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii

3291 2 04         kožiarska výroba - obuvnícka montáž

3686 2 10         stavebná výroba - maliarske a natieračské práce

3686 2 03         stavebná výroba  - murárske práce

6491 2 01         obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

2478 2 05         strojárska výroba -  kováčske práce

3686 2 11         stavebná výroba - stavebné stolárstvo

2478 2 04         strojárska výroba - ručné obrábanie kovov

3291 2 01         kožiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru

4572 2 06         poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov

                          

Termín prijímacieho konania:         11.5.2015 a 14.5.2015

Miesto prijímacieho konania:                      SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina

 

Obsah prijímacieho konania

 

         Prijímacie pohovory pozostávajú z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú  časť tvoria úlohy z predmetov matematika a slovenský jazyk. Sú vo forme testu.

         Test z matematiky obsahuje úlohy na preverenie úrovne matematických zručností v základných matematických operáciách, úrovne logického myslenia (slovná úloha), priestorovej orientácie a predstavivosti  v úlohách z oblasti geometrie (rovinné útvary a telesá).

         Test zo slovenského jazyka pozostáva z úloh na preverenie úrovne z gramatickej zložky pomocou jednoduchého diktátu, tvaroslovia, úloh na zisťovanie aktívnej slovnej zásoby, štylizáciu textu a schopnosti tvorby jednoduchých viet.

         Praktická časť je zameraná na zistenie úrovne pripravenosti žiakov na vstup do OUI, na zistenie primeraných schopností, praktických zručností, motorických predpokladov a zdravotnej spôsobilosti pre zvolený odbor.

         Vstupný orientačný rozhovor  preveruje záujem žiaka o zvolený učebný odbor a jeho celkový rečový prejav.

Hodnotenie jednotlivých častí prijímacieho konania

Test z matematiky                                                                  – max. počet bodov:               40

Test zo slovenského jazyka                                                    – max. počet bodov:               40

Praktická časť                                                                          – max. počet bodov:               40 

Spolu                                                                                                                                     120

    

Podmienky pre prijatie na SŠI

Pri prijímaní žiakov na SŠI postupujeme podľa zákonom  č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), § 101 ods. 1 a  § 62 ods. 4 podľa ktorých platí:

  • pre žiakov špeciálnych základných škôl –  ukončené vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončená povinná školská dochádzka.
  • pre žiakov základných škôl (s mentálnym postihnutím alebo s MP v kombinácií s iným postihnutím) ukončené vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončená povinná školská dochádzka aj v prípade, že uchádzač neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom, ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.
  • predloženie správy z pedagogicko-psychologického vyšetrenia, výsledkom ktorého je diagnostikovanie zníženie mentálnej úrovne žiaka do pásma MR (nie staršie ako 1 rok) a závery zo špeciálnopedagogického vyšetrenia
  • splnenie zdravotných požiadaviek pre daný učebný odbor

 

Vyšetrenia prosíme predkladať spolu s prihláškou!!!

 

Vyšetrenia je možné absolvovať

Centre špeciálnopedagogického poradenstva pri SŠI v Snine.

Kontakt: tel. 057/762 5337  mail.: csppoui@gmail.com  prihlášky.: www.ssisnina.edupage.org

 

 

         Výsledky prijímacích pohovorov budú oznámené písomne zákonným zástupcom žiakov a budú zverejnené aj formou vývesky vo vestibule školy. Uverejnené zoznamy prijatých, resp. neprijatých žiakov budú anonymné (namiesto mena žiaka bude uvedený jemu pridelený číselný kód).

 

         Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo preradenia žiaka do iného učebného odboru, napr. v prípade:

-          nespĺňa zdravotné požiadavky pre daný učebný odbor,

-          ak žiak nespĺňa stanovenú minimálnu úroveň v praktickej časti,

-          ak nebude dostatočný počet záujemcov o uvedený učebný odbor.

 

Prijímacia komisia pritom bude prihliadať na záujem žiaka.

 

V prípade nedostatočného naplnenia učebného odboru žiakmi

sa daný odbor neotvorí.

 

 

                             PaedDr. Jana Kandriková

                                poverená vedením SŠI Snina

Kontakt

  • Spojená škola internátna
    Palárikova 1602/1
    069 01 Snina
  • +421 57 762 53 37

Mapa

Fotogaléria