Navigácia

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Biológia človeka BCL
Dejepis DEJ
Domáce práce a údržba domácnosti DPU
Ekonomika a organizácia EOR
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FNG
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hygiena HGA
Chémia CHE
Informatika INF
Kreslenie KLE
Kreslenie a konštrukcia strihov KKS
Matematika MAT
Materiály MTE
Materiály a suroviny MAY
Modelovanie MOD
Náboženská výchova NBV
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Obuvnícke materiály OBM
Obuvnícke stroje a zariadenia OSZ
Odborné kreslenie ODK
Odborné kreslenie a strihy OKS
Odborný výcvik OVY
Odevné materiály ODM
Ošetrovanie a prvá pomoc OAO
Pestovateľské práce PEP
Pomocné práce v kuchyni PMK
Pomocné práce v záhradníctve PPZ
Potraviny PTN
Potraviny a výživa PVY
Pracovné vyučovanie PVC
Prestavby budov PRB
Príprava jedál a výživa PJV
Prvá pomoc PPS
Psychológia PSY
Remeselné práce RMP
Rodinná výchova RDV
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti RVK
Rozvíjanie sociálnych zručností RSZ
Ručné práce a šitie RPE
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Stavebná technológia SBN
Stavebné konštrukcie STK
Stolovanie STO
Stroje a zariadenia STZ
Stroje, zariadenia a mechanizácia SRM
Stroje, zariadenia a technológia SRF
Suroviny SUR
Suroviny a výživa SYV
Technické kreslenie TK
Technológia TEC
Technológia maliarskych prác TML
Technológia murárskych prác TMU
Technológia opráv TOP
Technológia stavebno-stolárskych prác TST
Telesná a športová výchova TSV
Telesná a športová výchova TEV
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova k mravnosti a k občianstvu VKM
Výchova k rodičovstvu VYR
Výchova k zdraviu VCZ
Výtvarná výchova VYV
Výživa VYW
Základy mechanizácie ZAM
Základy opatrovania ZOP
Základy poľnohospodárskej výroby ZPV
Základy strojníctva ZAS
Zariadenie závodov ZZ
Zdravotná telesná výchova ZTV
Zdravotná výchova ZDR

© aScAgenda 2024.0.1457 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2024

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
    Palárikova 1602/1
  • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

    zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
    +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria