Navigácia

Navigácia

Trochu histórie

Odborné učilište internátne v Snine s pôvodným názvom Osobitné odborné učilište (ďalej len OOU) vzniklo na základe zriaďovacej listiny v zmysle uznesenia Pléna VS KNV v Košiciach číslo 24 zo dňa 5. júla 1983 v súlade s § 39 odst. 2 pís. Ch zákona ONV a podľa § 11 odst. 1. zák. č. 79/1978 Zb.

Jeho hlavnou úlohou je príprava mentálne postihnutej mládeže na robotnícke povolanie v učebných odboroch s upravenými učebnými plánmi.

Hlavným iniciátorom vzniku OUI bol vtedajší riaditeľ strednej priemyselnej školy strojníckej (ďalej len SPŠS) Ing. Eliáš Fech, CSc., keďže v tomto období neboli v okrese Humenné vytvorené žiadne podmienky na odbornú prípravu tejto mládeže. Na základe týchto skutočností prijalo plenárne zasadnutie OŠ KNV v apríli 1983 v zmysle uznesenia Vsl. KV KSS z novembra 1982 opatrenia na zriadenie OOU, ktoré bolo po stránke riadenia a hospodárenia pričlenené k SPŠS v Snine.

Vyučovať sa začalo od 1. septembra 1983 v dvoch učebných odboroch 08-92-2 obuvník a 85-91-2 kováč, do ktorých bolo prihlásených 18 žiakov rozdelených do dvoch tried.

Učiteľmi odborných predmetov boli Ing. Jozef Rapavý, Ing. Michal Sekerák, Juraj Isajský a Tichomír Galanda. Na vyučovanie praktického výcviku boli zo SPŠS preradení a stali sa tak prvými zamestnancami školy J. Isajský pre odbor „kováčske práce“ a T. Galanda pre odbor „šitie obuvi“. Teoretické vyučovanie bolo zabezpečené v priestoroch SPŠS učiteľmi tejto školy. Výchova mimo vyučovania bola v Domove mládeže (DM) SPŠS v Snine.

Na základe zriaďovacej listiny zo dňa 6.12. 1985 došlo k odčleneniu OOU od SPŠS od 1. septembra po stránke pedagogickej a po stránke hospodárskej s platnosťou od 1. januára 1986, kedy OOU začalo fungovať ako samostatná rozpočtová organizácia.

Jej riadenie dňa 27.8.1985 prebral Ing. Jozef Rapavý. Funkciu zástupcu riaditeľa školy pre odborný výcvik vykonával Tichomír Galanda a zástupcom riad. školy pre výchovnú činnosť a výchovným poradcom bol PhDr. Mikuláš Petriščák. Vyučovanie bolo zabezpečuje v priestoroch SPŠS a DM pri SPŠS, kde boli aj žiaci OOU ubytovaní.

Vtedy sa o 51 žiakov v piatich triedach staralo 29 zamestnancov z toho 12 učiteľov . V priebehu rokov sa ponuka učebných odborov rozširovala, zvyšovali sa počty žiakov a s tým aj počet zamestnancov školy.

Podľa školského zákona z mája 1990 sa rušili osobitné odborné učilištia. S účinnosťou od 1. júna 1990 sa zmenil názov školy na „ Odborné učilište Snina“. Po Ing. Jozefovi Rapavom v septembri 1991 na ďalšie roky funkciu riaditeľa školy prevzal Mgr. Vasil Michalco, ktorý do tohto času pôsobil ako zástupca riad. školy.

Po zriadení Prešovského kraja vydal krajský úrad – odbor školstva a kultúry v Prešove 2. septembra 1996 v zmysle Zákona SNR č. 542/1990 v znení neskorších predpisov zriaďovaciu listinu s novým názvom školy: „Odborné učilište internátne v Snine s právnou subjektivitou“ s platnosťou od 24. júla 1996 ( ďalej len OUI).

Nakoľko v pôvodnej budove školy mal byť zriadený Okresný úrad, vo februári 1996 bola na účely zriadenia nových priestorov školy pridelená budova Dodávateľsko – montážneho závodu ( DMZ ) Vihorlat Snina.

V priebehu roka 1996 prebehla rekonštrukcia budovy za výraznej pomoci zamestnancov ale i žiakov školy aj v rámci vyučovacieho procesu odborného výcviku a výchovy mimo vyučovania. Následne po ukončení rekonštrukčných prác od 1. septembra 1996 začalo sťahovanie strojového zariadenia dielní odborného výcviku a zariadenia školy za pomoci dopravných prostriedkov a vojakov CO v Humennom.

Prvého februára 1997 bolo OUI presťahované do nových priestorov školy. Vtedy došlo k ďalšej zmene vedenia školy a funkciu riaditeľky školy od 1. februára prevzala Mgr. Jana Kandriková. Zástupkyňou riad. školy sa stala Ing. Eva Galandová , zástupcom riad. školy pre odborný výcvik Jozef Miško a vedúcou výchovy mimo vyučovania Anna Šafranová a hospodárkou školy Viera Vozárová.

Od 1. januára 2015  pôvodný názov OUI bol premenovaný na Spojená škola internátna (SŠI), keďže sme otvorili aj Praktickú školu (PŠ).

Od 1. septembra 2018 pribudla k SŠI ďalšia organizačná zložka a to ŠZŠI (Špeciálna základná škola internátna) zo sídlom na ul. Partizánskej 1057 v Snine.

V súčasnosti je riaditeľkou školy stále PaedDr. Jana Kandriková. Funkciu zástupcu riaditeľky zastáva Mgr. Jozef Makaj, pre org. zložku ŠZŠI zastáva Mgr. Ľuboš Turčík. Vedúcim majstrom odborného výcviku je Jozef Karľa a vedúcou vychovávateľkou školského internátu je Anna Šafranová. Hospodárkou školy a vedúcou THP úseku je Erika Dubjaková, vedúcou školskej jedálne je Monika Sochaničová.

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
    Palárikova 1602/1
  • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

    zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
    +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria