Navigácia

Navigácia

Praktická škola

O škole

Od školského roku 2014/2015 je organizačnou zložkou SŠI Praktická škola.

Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom.

Vzdelávacie oblasti

Vo vzdelávacom programe pre praktickú školu je obsah vzdelávacích oblastí rozčlenený do vybraných učebných predmetov.

Obsah vzdelávania v praktickej škole tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov.

Všeobecnovzdelávacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika, výchova k mravnosti a k občianstvu, výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova.

Odborno-praktické predmety: rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti – sú zamerané ako príprava na rodinný život.

 

Praktická škola sa výberom jednotlivých voliteľných predmetov profiluje podľa podmienok školy, zohľadňujúc naše špecifické podmienky regiónu, možnosti, schopnosti a záujem žiakov.

Žiaci sa tak v praktickej škole ďalej profilujú na vykonávanie praktických činností v pestovatľských prácach a pomocných prácach v kuchyni.

Výsledkom trojročného štúdia je získanie záverešného vysvedčenia.

 

 

 

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
    Palárikova 1602/1
  • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

    zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
    +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria