Navigácia

Navigácia

Snoezelen

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Tieto prvky pôsobia na najrôznejšie oblasti vnímania uvoľňujúco, ale aj stimulujúco. Táto cielene vytvorená ponuka zmyslových podnetov riadi a usmerňuje stimuláciu, prebúdza pozornosť, navodzuje pocit pohody a uspokojenia, vyvoláva spomienky, vplýva na vzťahy, zbavuje strachu a evokuje pocit istoty a bezpečia.

Vo všeobecnosti cieľom snoezelen nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti žiaka. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku. Ďalšími cieľmi môžu byť napríklad redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi žiakom a učiteľom. V pedagogickej praxi Snoezelen slúži ako opatrenie zamerané na podporu procesu výchovy a vzdelávania.

Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, pre osoby s demenciou a pre chronicky chorých pacientov. S metódou Snoezelen pracujú vyškolení odborníci, špeciálni pedagógovia, psychológovia a vychovávatelia.

 

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
    Palárikova 1602/1
  • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

    zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
    +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria