Navigácia

Navigácia

Odborné učilište internátne

O škole

Odborné učilište internátne pripravuje mládež so zdravotným postihnutím na výkon robotníckych povolaní. Pri svojej činností využíva špeciálno-pedagogické metódy a poskytuje žiakom všeobecné, odborné teoretické a praktické vzdelanie v rozsahu stanovenom školskými vzdelávacími programami. Cieľom je poskytnúť dievčatám a chlapcom čo najvyššie teoretické i odborné vedomosti, pracovné návyky a zručnosti vo zvolenom učebnom odbore, aby sa bez väčších problémov mohli zaradiť do pracovného pomeru ako i do spoločnosti.

Predmetom činnosti OUI je príprava žiakov na výkon povolania v týchto učebných odboroch:
•    prípravný ročník
•    gastronomické služby (kuchár, cukrár)
•    výroba konfekcie – šitie odevov v odevnej konfekcii
•    textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba
•    kožiarska výroba – výroba remenárskeho tovaru
•    stavebná výroba – stavebné práce (murár, maliar, stavebný stolár)
•    opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti  

Príprava vo všetkých učebných odborov trvá tri roky. Úspešným vykonaním záverečnej skúšky žiaci získajú výučný list v danom odbore. Vzdelanie ukončujú úspešným absolvovaním záverečnej skúšky.
Vzhľadom na výchovno-vzdelávací proces sa škola sa člení na:
-     úsek teoretického vyučovania
-     úsek praktickej prípravy (odborný výcvik)
-     úsek výchovy mimo vyučovania (školský internát)

Teoretické vyučovanie
Umožňuje žiakom získať tie vedomosti, ktoré tvoria pre nadobudnutie praktických zručností potrebných pre výkon daného povolania. Prebieha v triedach - špecializovaných odborných učebniach a počítačovej učebni.

Praktická príprava (odborný výcvik)
Má kľúčové postavenie v procese vyučovania a praktickej prípravy žiakov.
Nadväzuje na teoretickú odbornú prípravu a zabezpečuje žiakom získanie praktických zručností vo vybranom učebnom odbore. Odborný výcvik sa realizuje v školských dielňach, kde škola žiakom vytvára čo najlepšie pracovné prostredie a materiálne i priestorové podmienky na výučbu.
Ďalšou možnosťou realizácie praktickej prípravy žiakov na budúce povolanie je na dohodnutých vysunutých pracoviskách mimo školy, t.j. v podmienkach reálnej výrobnej praxe.

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
    Palárikova 1602/1
  • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

    zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
    +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria