Navigácia

Navigácia

Špeciálna základná škola internátna

O škole

Od školského roku 2018/2019 je organizačnou zložkou SŠI je Špeciálna základná škola internátna so sídlom na Partizánskej 1057 v Snine.

Špeciálna základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelanie žiakov so špecialnými výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa pre svoje postihnutie nemôžu bez špeciálneho prístupu s úspechom vzdelávať v bežnej základnej škole.

V rámci špeciálnej základnej školy poskytujeme komplexnú starostlivosť pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem výchovno–vzdelávacieho procesu, poskytujeme poradenské služby v Centre špeciálno–pedagogického poradenstva, možnosť stravovania a ubytovania na internáte. Mimoškolskú záujmovú činnosť a pobyt v školskom klube. Školu v súčasnosti navštevuje 52 žiakov vzdelávaných podľa stupňa postihnutia vo variantoch A, B, C.

 

A variant navštevujú deti s ľahkým stupňom mentálnho postihnutia. Obsah učiva je zredukovaný a prispôsobený špeciálnym potrebám detí. Po ukončení 9. ročníka ŠZŠI sa žiaci majú možnosť ďalej vzdelávať v špeciálnych odborných učilištiach.

 

B variant je určený pre deti so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Výchovno–vzdelávací proces je založený na individuálnom prístupe k dieťaťu. Jeho cieľom je dosiahnuť čo najvyšší stupeň samostatnosti dieťaťa v rámci jeho možností a schopností. Po ukončení desaťročnej dochádzky má možnosť ďalej sa vzdelávať v praktickej škole, ktorá je súčasťou našej školy.

 

C variant navštevujú deti s ťažkým mentálnym a viacnásobným postihnutím. Deti sa vzdelávajú podľa individuálneho vyučovacieho plánu vo výchovno–vzdelávacom a relaxačnom bloku.

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
    Palárikova 1602/1
  • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

    zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
    +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria