Navigácia

Navigácia

Realizované projekty Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia OUI v Snine

Realizované projekty

         V roku 2006 bol za pomoci ESF realizovaný projekt pod názvom 

        "Vzdelávaním rozvíjame schopnosti"
 
 •  Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou. Europsky socialný fond pomáha rozvíjať      zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitosti a investovaním do ľudských zdrojov. V projekte išlo o realizáciu 14 týždňových kurzov v čase od 10.okt´bra 2005 do 30. septembra 2006 pre
 1. Osoby s nedostatočnou klasifikáciou
 2. Absolventov
 3. Pedagogických zamestnancov
 

 • Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalifikáciu u osôb s nedostatočnou kvalifikáciou a u absolventov zvýšiť počítačovú gramotnosť pedagogických zamestnancov.

 

Druhy kurzov:

 

 

 

 • Základy práce s počítačom

 


 
 • Kurz cukrárka

 
 • KURZ šitia

 

 

 • Odovzdávanie osvedčení

 

 

 

  V roku 2008 sme realizovali projekt pod názvom

 

 

 

 "Máme Vám čo dať 2008"

 

S finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostaným prejavom intolerancie.

    Cieľom projektu bolo: vytváranie morálnych noriem u stredoškolskej mládeže v boji proti extrémizmu, kladné ovplyvňovanie verejnej mienky profesijných skupín, ktoré majú pri výkone svojho povolania vplyv na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, výsledkami vlastnej tvorby dokázať užitočnosť a prospešnosť pre spoločnosť, spoločnými kultúrno-spoločenskými aktivitami vytvárať morálne hodnoty o vzájomnej znášanlivosti a o vzájomnom potrebovaní sa.

    Hlavnými aktivitami sú: seminár pre stredoškolskú mládež, pedagogických pracovníkov a výchovných poradcov; týždeň otvorených dverí OUI Snina pre stredoškolskú mládež; športový deň s názvom „Úcta a tolerancia“ a vzdelávanie príslušníkov profesijných skupín.

    Dĺžka realizácie projektu je 2 mesiace. Záver projektu vyvrcholí kultúrnym a spoločenským podujatím v ktorom sa zúčastnení oboznámia s národnostnými kuchyňami v našom regióne.

   Hlavnou myšlienkou projektu je prirodzená hodnota každého ľudského života bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické či iné presvedčenie, národný a sociálny pôvod, majetok, rodové alebo iné postavenie.

Seminár Morálne hodnoty a boj proti extrémizmu sa uskutočnil dňa 25. 9. 2009

  .  

 

 • Športový deň s názvom „Úcta a tolerancia“ sa uskutočnil dňa 8. 10. 2009

 

 

  

 

 

 

 • Národnostná kuchyňa sa uskutočnila dňa 15.10.2009 

  V roku 2009 sme realizovali projekt pod názvom 

 

 

"Máme Vám čo dať 2009"

 • Fotodokumentácia projektu Máme Vám čo dať 2009                                                   

       http://ouisnina.edupage.org/text/?text=text%2Ftext6&subpage=1

 

S finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostaným prejavom intolerancie. 

 

2. Cieľ projektu

(definuje sa hlavný cieľ, alebo čiastkové ciele projektu, čo sa má projektom dosiahnuť)

 

Hlavný cieľ:

Cieľom projektu je vytvárať morálne hodnoty mládeže o vzájomnej znášanlivosti a o vzájomnom potrebovaní sa.

 

Čiastkové ciele:

a)      Vzdelávacie aktivity v oblasti ľudských práv a multikultúrna výchova pre deti a mládež;

b)      Zabezpečenie účinnej integrácie osôb do spoločnosti, patriacich k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, alebo pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia a cudzincov;

c)      Podpora aktivít zameraných na pripomínanie si pamiatky holokaustu;

d)      Podpora spoločenskovedných, kultúrnych a športových aktivít venovaných problematike dodržiavania ľudských práv a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie;

e)      Zvýšenie povedomia a informovanosti verejnosti o problematike nediskriminácie a zásady rovnakého zaobchádzania s cieľom odbúravania predsudkov a stereotypov a propagácie multikultúrnej spoločnosti;

 • Osvienčim 4.11.2009

 

 • Osvienčim (Auschwitz, Brzezinky) 4.11.2009

                     

 • Národnostná kuchyňa 9.12.2009

 

 

 • Športový deň 26.11.2009


Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.  Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný: OZ Bocianie deti

 

• Bocian znova priletí, svoje deti poteší - Prinesieme Vianoce do útulku 2013

 

Vianočná radosť - pre rodinu p. Baníka 2013

• Bocian znova priletí, svoje deti poteší - Prinesieme Vianoce do útulku 2014

Vianočná radosť - pre rodinu p. Baníka 2014

 

• Bocian znova priletí, svoje deti poteší - Prinesieme Vianoce do útulku 2015

Vianočná radosť - pre rodinu p. Baníka 2015

 

• Bocian znova priletí, svoje deti poteší - Prinesieme Vianoce do útulku 2016

Vianočná radosť - pre rodinu p. Baníka 2016

• Bocian znova priletí, svoje deti poteší - Prinesieme Vianoce do útulku 2017

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
  Palárikova 1602/1
 • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

  zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
  +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria