Navigácia

Navigácia

Vystavovanie duplikátov vysvedčení

Postup pri vydávaní duplikátov

Škola vydáva duplikáty (odpisy) vydaných dokladov absolventom školy z dôvodu straty originálneho dokladu po predložení písomnej žiadosti.

Postup pri vyžiadaní duplikátu (odpisu) :

- vysvedčenia o záverečnej skúške

- výučného listu

- ročníkového vysvedčenia (konkrétny ročník OUI, PŠ, ŠZŠi):

1. predložiť na sekretariát písomnú žiadosť (vzor je zverejnený)

2. v žiadosti uviesť: meno a priezvisko (u žiadateľky uviesť ak je vydatá aj rodné priezvisko v čase štúdia )

3. dátum narodenia

4. o aký učebný odbor sa jedná

5. v ktorých rokoch žiadateľ navštevoval školu + rok ukončenia štúdia, uviesť triedu a meno triedneho učiteľa

 

Žiadosť je možné podať osobne na sekretariáte školy:

Spojená škola internátna

Palárikova 1602/1

069 01 Snina

alebo zaslať naskenovanú e-mailom na:

ssisnina2015@gmail.com

Odpis vysvedčenia bude vyhotovený do 30 kalendárnych dní v konkrétnom termíne po dohode na sekretariáte školy.

Preberanie odpisov vysvedčení žiadateľom:

Odpisy sa preberajú osobne žiadateľom na sekretariáte školy v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Odpisy vysvedčení môže príp. prevziať aj iná osoba ako žiadateľ na základe splnomocnenia majiteľa vysvedčení po preukázaní totožnosti splnomocneného.

Žiadosť o vystavenie duplikátu výučného listu

Žiadosť o vystavenie duplikátu ročnikového vysvedcenia OUI, PŠ.doc

Žiadosť o vystavenie duplikátu ročnikového vysvedčenia ŠZŠ.doc

 

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
    Palárikova 1602/1
  • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

    zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
    +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria